Algemene voorwaarden

Offerten:
Alle door FST gemaakte offerten zijn vrijblijvend en kunnen worden aangepast, zolang de officiële bevestiging niet is ontvangen.

Boekingen:
Boekingen kunnen slechts bevestigd worden door rechtsgeldige ondertekening en retourzending door de afnemer/klant van de door FST gedane bevestiging en/of door betaling van de voorschotnota. Tevens is FST gerechtigd de boeking als niet definitief te beschouwen indien niet aan één van deze voorwaarden is voldaan.Het aantal deelnemers dat 5 werkdagen voor het evenement bekend is, zal als minimum worden berekend.

Deelname en risico:
Deelname aan het door FST aangeboden programma is geheel voor rekening en risico van de deelnemende partij (de afnemer).

Verzekering:
FST is verzekerd voor aansprakelijkheidsverzekering aan derden van Nationale Nederlanden voor een maximum van € 1.250.000,– per gebeurtenis. (alle inzittenden). Vliegverzekering wordt gedekt door de eigenaar van het gehuurde vliegtuig d.m.v. van een inzittenden verzekering met een maximale dekking van € 1.250.000,– per gebeurtenis.

Annulering:
De annulering van geboekte evenementen zal als volgt in rekening worden gebracht;
– vanaf 21 dagen voor het evenement, administratiekosten 15% met minimum € 150,00.
– vanaf 7 dagen voor het evenement, worden € 675,00 aan kosten ingehouden.
– vanaf 72 uur voor het evenement, wordt 60% van de totale som ingehouden, met een minimum
– van € 675,00 plus eventuele claims van bij derden geboekte diensten en zaken.
Annulering echt vliegen wegens weersomstandigheden:
In geval dat wegens de weersomstandigheden het vliegen niet kan door gaan, wordt u hiervan 24 uur van te voren op de hoogte gesteld. Uitzondering wegens plotselinge extreme weersveranderingen van toepassing.

Alternatief programma:
In geval dat wegens de weersomstandigheden het vliegen niet kan door gaan zal een alternatief programma worden aangeboden of zal de datum worden verschoven in wederzijds overleg.

Betaling:
De overeengekomen som zoals vermeld op de factuur van FST zal binnen de afgesproken termijn worden betaald op de door FST aangegeven wijze.
Bij in gebreke blijven van betaling is FST gerechtigd om de wettelijke rente vermeerderd met 2% boeterente in rekening te brengen.

Force Majeur:
In geval dat FST door omstandigheden buiten haar schuld, of door technische mankementen aan apparatuur, niet in staat is het geoffreerde aan te bieden heeft de afnemer/klant geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook. (zie: Alternatief programma).

 

Flight Simulator Training & Incentives
is onderdeel van:
FST Flight Simulator Training
Stationsplein Z.W. 602
1117 CN Schiphol
Handelsregister dossier: 34173923

TOP